Resize Separate Diagonal Icon

Resize Separate Diagonal Icon