Vimeo Logo Square Filled Icon

Vimeo Logo Square Filled Icon